Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ellen Severijnse, werkzaam als zelfstandig
trouwambtenaar onder de naam You2wedding. Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden die zijn overeengekomen met You2wedding.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

You2wedding

Ellen Severijnse, die als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand of ceremoniespreker zorgdraagt voor de (huwelijks)ceremonie.

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke persoon die met You2wedding een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Overeenkomst;

Elke aanbieding van You2wedding, aanvaard door opdrachtgever, ofwel elke opdracht verstrekt door opdrachtgever aan You2wedding en door haar aanvaard.

Voorwaarden in het kort

 • Een overeenkomst komt tot stand na akkoord op de offerte. Dit kan schriftelijk per email.
  • Met het ondertekenen van de offerte gaat opdrachtgever tevens akkoord met de
  opgestelde Algemene voorwaarden van You2wedding.
  • De overeenkomst is definitief als de aanbetaling van €250,00 is ontvangen. Zolang You2wedding
  geen aanbetaling heeft ontvangen, is er geen sprake van een overeenkomst.
  • De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op het rekeningnummer
  YOu2wedding
  • Opdrachtgever is aan You2wedding alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd
  indien zij een door You2weddding verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en
  You2wedding de vordering aan derden uit handen geeft.

Annulering door de opdrachtgever

In geval van annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever kan You2wedding, afhankelijk van de reden en het reeds gedane voorwerk, de volgende kosten in rekening brengen:

–  bij annulering tot 30 dagen voor de ceremoniedatum: de tot dan toe gewerkte uren
– bij annulering tot 14 dagen voor de ceremoniedatum: €350,00.
– bij annulering in de laatste week voor de ceremoniedatum: €500,00.

De annulering dient schriftelijk per mail of aangetekende brief te worden gedaan.

Overmacht

Opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen, indien You2wedding haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

In deze gevallen wordt door You2wedding uiterst zorgvuldig gezocht naar vervanging. Indien gewenst kan You2wedding voor vervanging zorgen binnen haar netwerk, uiteraard in overleg met opdrachtgever. Eventuele extra kosten in verband met een last-minute benoeming van een collega BABS neemt You2wedding voor haar rekening.

Mocht de bruiloft verzet worden vanwege Corona, dan gaat You2wedding ervan uit mee te gaan naar die nieuwe datum in de toekomst. Er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Mocht er geen passende datum gevonden worden, dan geldt bovenstaande annuleringsregeling plus een terugboeking van de aanbetaling. Eventuele al gewerkte uren worden verrekend met de aanbetaling.

Aansprakelijkheid

You2wedding verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. You2wedding is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door You2wedding verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van You2wedding. De eventuele aansprakelijkheid van You2wedding en daarmee gepaard gaande te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever aan You2wedding verschuldigde bedrag inclusief btw.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • Wanneer de trouwlocatie binnen 48 uur voorafgaand aan de ceremonie verplaatst
  wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
  • In geval de opdrachtgever met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in
  gebreke blijft.
  • De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd,
  opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest
  of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van YOu2wedding.
  • Staking van de bedrijfsactiviteiten van You2wedding
  • Overlijden van trouwambtenaar Ellen Severijnse, werkzaam voor You2wedding.
  • Ziekte van Ellen Severijnse, werkzaam voor you2wedding op de dag waarop de huwelijksvoltrekking
  zal plaatsvinden.

Klachten

You2wedding zal te allen tijde haar taken goed uit te voeren. Toch kan opdrachtgever ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten. Heeft de opdrachtgever een klacht, dan verzoekt You2weddding dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Dit is haar recht. Liefst in een persoonlijk gesprek, dan wel via een mail. Het geeft You2wedding de kans om de klacht op te lossen en haar diensten te verbeteren.

Geheimhouding

You2wedding is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdracht heeft verkregen.

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gedeeld met de opdrachtgever op het moment dat de
offerte aangeboden wordt. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtgever. Voor overeenkomsten gesloten met You2wedding is het Nederlands recht van toepassing.

You2wedding behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.